Blog chojnickiego adwokata o tym, jak zgodnie z prawem rozwiązać ważne dla zwykłego Kowalskiego problemy. Krótkie oraz w miarę przystępne podpowiedzi, jak postępować w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i pracowniczych, które najczęściej go dotykają. O procesach sądowych, ale też o możliwościach, które dają polubowne i pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W sumie o tym, o czym rozmawiałby Kowalski ze swoim adwokatem, gdy go miał.

Uwagi: Wpisy na tym blogu uwzględniają stan prawny, orzecznictwo i praktykę stosowania prawa na dzień dokonania wpisu, mają charakter ogólny i edukacyjny, nie mogą być rozumiane jako udzielenie porady prawnej, a autor bloga nie odpowiada za skutki samodzielnego korzystania przez czytelnika z treści na nim zawartych.

31 października 2016

Spadki nabyte od 18.10.2015 r. w większości z wykazem inwentarza

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie istotna zmiana prawa spadkowego. Do tego czasu spadki otwarte przed ta datą, tj. których spadkodawcy zmarli przed dniem 18 października 2015 r., a spadkobierca nie złożył w terminie sześciu miesięcy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to, co do zasady uznaje się, że spadkobierca taki przyjął spadek w sposób prosty. Oznacza to brak ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Na przykład jeśli ustalone aktywa spadku wynoszą 200 tys. zł, a pasywa 300 tys. zł, to spadkobierca odpowiada za wszystkie długi, tj. do 300 tys. zł. Przy czym od reguły tej istnieje kilka wyjątków, a najczęściej spotykanym jest ten, że jeśli spadkobierca w chwili otwarcia spadku był małoletni, to w braku złożenia w terminie takiego oświadczenia przyjmuje się, iż przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości stanu czynnego spadku. Jeśli chodzi o podany wyżej przykład to odpowiada za długi tylko do 200 tys. zł. Ponadto, gdy choć jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (np. złożył w terminie takie oświadczenie lub był małoletni) to traktuje się, że również pozostali spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Natomiast całkiem odmienna zasada dotyczy spadków otwartych od dnia 18 października 2015 r. lub później, a spadkobierca nie złożył w powyższym terminie takiego oświadczenia. Uznaje się bowiem, że każdy taki spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wprowadzona reguła zatem bardzo wzmacnia ochronę spadkobierców.

Wraz z powyższymi zmianami wprowadzono również bardzo przydatną możliwość sporządzenia nowego dokumentu, tj. wykazu inwentarza, jeśli chodzi o spadki otwarte od tej granicznej daty. Wykaz inwentarza można napisać, w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zamiast spisu inwentarza sporządzanego przez komornika. Możliwy jest zatem wybór. Rzetelnie sporządzony wykaz inwentarza określa, podobnie jak spis inwentarza, wartość stanu czynnego spadku, tj. ustalone w nim aktywa wskazują kwotową granicę odpowiedzialności za długi spadkowe. Wykaz ten może napisać m.in. każdy spadkobierca oddzielnie lub łącznie z innymi spadkobiercami, albo wszyscy razem. Składa się go w sądzie spadku lub sądzie, w którego okręgu mieszka składający wykaz, ewentualnie u każdego notariusza. Wymienia się w nim przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe, z podaniem ich wartości według stanu i cen oraz wysokości z chwili otwarcia spadku. Wykaz ten można później w razie potrzeby uzupełnić i złożyć takie uzupełnienie. Pomocnym jest, że istnieje wzór wykazu inwentarza, jeśli chodzi o wykazy składane w sądzie. Wzór ten powinien być nieodpłatnie dostępny m.in. w budynkach sądów rejonowych i okręgowych oraz na stronach internetowych sądów i ministerstwa sprawiedliwości. Zauważyć należy, że spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem, ale nie może zasłaniać się brakiem wiedzy co do treści innych złożonych wykazów, gdyż będzie miał do nich wszystkich dostęp w sądzie spadku. Natomiast od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem.

Oczywiście spadkobierca ma wybór i może już wcześniej oświadczyć w sądzie rejonowym, w którego okręgu mieszka lub w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ewentualnie u każdego notariusza, że: 1) przyjmuje spadek wprost lub 2) przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ewentualnie 3) spadek odrzuca. W tym ostatnim przypadku nie będzie dziedziczył, ale np. przy dziedziczeniu ustawowym mogą dziedziczyć jego dzieci. Na koniec dodać należy, że sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, tj. przy dziedziczeniu ustawowym najczęściej od dnia, kiedy otrzymał informację o śmierci spadkodawcy, a przy dziedziczeniu testamentowym zwykle od dnia, w którym po śmierci spadkodawcy dowiedział się o treści testamentu ustanawiającym go spadkobiercą.

Powyższe kwestie regulują: art. 1012, art. 1015, art. 1016 (uchylony), art. 1020, art. 1031, art. 10311, art.10322, art. 10313 kodeksu cywilnego, art. 636 3, art. 6381, art. 640, art. 641 kodeksu postępowania cywilnego.


3 komentarze:

  1. Przyjęcie spadku może nieść ze sobą ryzyka przejęcia także odpowiedzialności za ewentualne długi z tym związane. Dlatego też, odnośnie wszelkich spraw spadkowych warto skorzystać z usług radcy prawnego https://kancelariahilarowicz.pl/uslugi/spadki

    OdpowiedzUsuń
  2. Dowiedziałam się, że jestem spadkobierczynią części spadku jednak nie wiedziałam jak to załatwić, by wszystko co mi zapisane prawnie należało do mnie. Podział był między mną, a rodzeństwem przyrodnim, z którym kontaktu nie utrzymywałam. Zgłosiłam się do kancelarii http://kdkancelaria.pl/prawo-spadkowe/
    , która odpowiada za prawo spadkowe i pomagają mi wszystko załatwić. Cieszę się, że jestem pod opieką adwokatów, ponieważ nigdy bym nie poradziła sobie z tym sama.

    OdpowiedzUsuń